Analog Servo 6 V: 0.10 sec/60­p, 8 oz-in (0.6 kg-cm), 4.4 g.